การใช้วิชาฮวงจุ้ยให้ประสบผล1

0

ในปัจจุบันคนทั่วไปกำลังให้ความสนใจกับหลักวิชาฮวงจุ้ยมากยิ่งขึ้น เพราะศาสตร์แขนงนี้มีความเร้นลับที่น่าสนใจเพราะเนื่องจากบุคคลเหล่านั้น ทึ่งกับผลที่ได้รับจากการนำเอาหลักวิชาฮวงจุ้ยไปใช้และเกิดผลที่เกินคาดโดยไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักเหตุและผลที่คนทั่วไปเข้าใจกัน

ปัจจุบันได้นำหลักวิชาฮวงจุ้ยเคหสถานมาพลิกแพลงปรับใช้
ให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

ในเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญหลักฮวงจุ้ย ได้ให้ข้อคิดเอาไว้ว่า การใช้วิชาฮวงจุ้ยกับอาคารบ้านเรือนแต่ละหลังนั้น เราจะต้องพยายามทำความเข้าใจในเบื้องต้นเสียก่อนว่า นอกจาก อาคารบ้านเรือนจะตั้งในภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม ตำแหน่งทิศหน้าหัน – หลังอิง และยุคชะตา ที่แตกต่างกันแล้ว ปัจจัยโดยกำเนิดหรือพื้นดวงฮวงจุ้ย พฤติกรรมหรือการกระทำของผู้อยู่อาศัยในบ้านแต่ละคนยังแตกต่างกันไปอีกด้วย และสิ่งเหล่านี้เองที่มีส่วนทำให้พลังฮวงจุ้ยเคหสถานได้ผล เร็วหรือช้า มากหรือน้อยแตกต่างกันไป

อย่างไรก็ตาม เราย่อมต้องยอมรับและทำความเข้าใจว่าหลักวิชาฮวงจุ้ยมิได้มีเพียงหลักการเดียว และการทำฮวงจุ้ยที่ถูกต้องก็มิได้ใช้หลักฮวงจุ้ยเคหสถานเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ การทำฮวงจุ้ยให้สมบูรณ์จะต้องประกอบไปด้วย หลักการที่สำคัญ 3 อย่างคือ

  1. การปรับปรุงฮวงจุ้ยเคหสถาน 
    หมายถึง  วิธีการดัดแปลงปรับปรุงทำให้บ้าน, สภาพแวดล้อม และจักรวาลหรือธรรมชาติมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างราบรื่น และทำให้เกิดพลังปราณมงคล หรือพลังเซิงชี่ ขึ้นมาให้เกื้อหนุนผู้อยู่อาศัยและอาคารบ้านเรือน
  2. การปรับฮวงจุ้ยบนร่างกาย
    หมายถึง การแก้ไขพฤติกรรม หรือ การกระทำของคน เพื่อมิให้ละเมิดหลักธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนให้สอดคล้องกับพลังธรรมชาติมากขึ้น ทั้งนี้รวมไปถึงการมีสุขภาพที่ดีด้วย
  3. การปรับฮวงจุ้ยในใจ
    หมายถึง การทำความเข้าใจ การอธิบายความจริงบางอย่างการให้กำลังใจ ทั้งนี้ เพื่อนำจิตใจของคนไปสู่การคิดดี การพูดดี และการทำดี

การใช้วิชาฮวงจุ้ยให้ประสบผล ตอน2