ปัญหาที่ทำให้ฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนเสียหาย 1

0

วิชาฮวงจุ้ยเป็นหลักวิชาที่ละเอียดอ่อน เพราะการที่จะกล่าวว่า อาคารบ้านเรือนหลังใดตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมทางฮวงจุ้ยที่ดีได้นั้น ผู้ตรวจสอบต้องมีความรอบครอบในการตรวจสอบสภาพแวดล้อม ดวงชะตาของคน
สิ่งที่กีดขวางความเจริญรุ่งเรื่องของคนหรือผู้อยู่อาศัย และการหาวิธีและหนทางในการกระตุ้นโชค หรือแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุนี้การทำฮวงจุ้ยหรือการตรวจสอบฮวงจุ้ยของแต่ละสถานที่จึงต้องมีความรอบคอบ และสังเกตสิ่งต่างๆที่ปรากฎอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อผู้อยู่อาศัยภายในอาคารบ้านเรือนหลังนั้นไม่ว่าจะเป็นในทางที่ดี หรือในทางร้ายก็ตาม

          ในเรื่องของสภาพแวดล้อมนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อฮวงจุ้ยของบ้าน เพราะตามหลักวิชาฮวงจุ้ยแล้วสภาพแวดล้อมเป็นตัวแปรสำคัญในการส่งผลดีหรือผลร้ายต่ออาคารบ้านเรือนและผู้ที่อยู่อาศัย หากอาคารบ้านเรือนหลังนั้นตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีสิ่งพิฆาตจากบริเวณรอบข้าง ก็จัดว่าผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคารบ้านเรือนหลังนั้นรอดพ้นจากปัญหาและอุปสรรคในบางเรื่อง เพราะเนื่องจากอาคารบ้านเรือนที่ถูกข่มพิฆาตจากสภาพแวดล้อมภายนอกจะส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของคนภายในบ้านที่แตกต่างกันไปตาม ลักษณะของพิฆาต, ตำแหน่งที่บ้านถูกพุ่งเล็งพิฆาต ,ทิศทางของพิฆาต, ลักษณะธาตุของพิฆาต, ผลกระทบที่ลักษณะพิฆาตนั้นแสดงออก, บุคคลที่จะได้รับผลกระทบ ฯลฯ สิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้ที่ต้องการปรับปรุงฮวงจุ้ยหรือผู้ที่ศึกษาวิชาฮวงจุ้ยจึงต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาตรวจสอบสภาพแวดล้อมของอาคาร

          มีการตั้งคำถามว่า เหตุใดเมื่อย้ายบ้านมาอาศัยในบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม ชีวิตและความเป็นอยู่ก็เริ่มติดขัดการงานเริ่มมีปัญหา ?, คนในครอบครัวไม่มีความสามามัคคี ?,เด็กๆเอาแต่ใจตนเอง ?, คนในบ้านเกิดการเจ็บป่วยอยู่บ่อยครั้ง ? สิ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นคำถามส่วนหนึ่งที่ผู้เขียนมักถูกถามจากเจ้าของบ้านที่เชิญให้ไปตรวจสอบฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนที่กำลังประสบปัญหา สาเหตุของปัญหาที่กล่าวมาตามหลักวิชาฮวงจุ้ยได้วิเคราะห์เอาไว้หลายสาเหตุแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแปรหลักของปัญหาและผลกระทบต่างๆที่ตามมาก็คือเรื่อง ฮวงจุ้ยของสภาพแวดล้อม

           ในวิชาฮวงจุ้ยเคหสถานกล่าวเอาไว้ว่า สิ่งก่อสร้าง หรือ สภาพแวดล้อมบางอย่างที่อยู่รอบข้างอาคาร สามารถส่งผลกระทบกับฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนได้ โดยสิ่งก่อสร้างหรือสภาพแวดล้อมบางอย่างทำให้ฮวงจุ้ยที่ดีเสียหาย บางอย่างขัดขวางทางเดินของพลัง หรือขัดขวางการไหวเวียนของกระแสชี่ ในขณะที่บางอย่างทำให้สภาพแวดล้อมขาดความสมดุล ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารหรือบ้านเรือนรอบข้างอาคารของเรา ที่มักส่งผลกระทบกับอาคารบ้านเรือนของเราได้ ดังนั้น ผู้รอบรู้จึงแนะนำให้ทำการตรวจสอบและแก้ไขสิ่งก่อกวนเพื่อให้ฮวงจุ้ยของบ้านกลับคืนสู่ลักษณะที่ดี 

อ่านต่อ ปัญหาที่ทำให้ฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนเสียหาย 2