เสริมมงคลชีวิตด้วยการ กินเจ

0

คำว่า ”เจ” ในภาษาจีน มีความหมายทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานว่า “อุโบสถ” คำว่า”กินเจ” ตามความหมายที่แท้จริง คือ การรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน ดังเช่น ที่ชาวพุทธในประเทศไทยถือ “อุโบสถศีล” หรือ “รักษาศีลแปด”ที่จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว แต่เนื่องจากการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธฝ่ายมหายานไม่กินเนื้อสัตว์ จึงนิยมเรียก “การไม่กินเนื้อสัตว์” ไปรวมกับคำว่า “กินเจ” ซึ่งเป็นการถือศีลไปด้วย ในปัจจุบันผู้ที่รับประทานอาหารทั้งสามมื้อแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่ากินเจ

ฉะนั้นความหมายก็ คือ “คนกินเจ” มิใช่เพียงแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่คนที่กินเจยังต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีความบริสุทธิ์สะอาดงดงามทั้งกาย วาจา ใจ เป็นการถือศีลบำเพ็ญธรรมไปด้วยพร้อมกัน เช่นนี้แล้วจึงจะเรียกว่า “กินเจที่แท้จริง” ดังนั้น คำคล้องจองที่เราได้ยินอยู่เสมอ คือ “ถือศีล กินเจ” จึงนับว่ามีความหมายสมบูรณ์ครบถ้วนอยู่ในตัวเอง

หลักธรรมสำคัญ 2 ประการในการกินเจ คือ

1.ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

 • ไม่เอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมาต่อเติมบำรุงเลี้ยงชีวิตของตน
 • ไม่เอาเลือดของสัตว์ทั้งหลาย มาเป็นเลือดของตน
 • ไม่เอาเนื้อของสัตว์ทั้งหลาย มาเป็นเนื้อของตน

2.ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนตนเอง

 • การรับประทานสิ่งใดก็ตาม ที่ทำลายสุขภาพตนเองให้ทรุดโทรม คือ การเบียดเบียนตนเอง ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่า เลือดและเนื้อของสัตว์ที่ถูกฆ่าตาย จะหลั่งสารพิษออกมามากมาย
 • ต้องไม่บริโภคผักฉุนทั้ง 5 อย่าง ได้แก่ กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุ้ยฉ่าย และใบยาสูบ เพราะจะให้ผลร้ายต่ออวัยวะสำคัญของร่างกาย

 

อานิสงส์ 10 ข้อ ของการไม่กินเนื้อสัตว์

ในพระสูตรของพุทธศาสนามหายาน ได้กล่าวถึงพระพุทธวจนะ ว่าด้วยเรื่อง”อานิสงส์ 10 ข้อ ของการไม่กินเนื้อสัตว์”ในคราวที่ได้เสด็จไปเทศนาโปรดบรรดาเหล่าพญานาคราชไว้ดังนี้

 1. เป็นที่รักใคร่ของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
 2. จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น
 3. สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเคียดแค้นได้
 4. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย
 5. อายุมั่น ขวัญยืน
 6. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัชรเทพทั้ง 8
 7. ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงาม เป็นสิริมงคล
 8. ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้น ซึ่งกันและกัน
 9. สามารถดำรงอยู่ในกระแสแห่งพระนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ
 10. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตวิญญานจะมุ่งสู่สุคติภพ