Monthly Archives: March, 2011

ของมงคลเสริมฮวงจุ้ย

สีรถตามฮวงจุ้ย ถือว่า “สี” เป็นสัญลักษณ์ หรือตัวแทนของธาตุ ดังนั้น สีของสิ่งต่างๆ จึงมีส่วนส่งเสริม (สนับสนุน) หรือขัดแย้ง (ก่อให้เกิปัญหา) กับคนแต่ละคนได้