การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ของผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวข้องกัน

0

การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ในวิชาฮวงจุ้ยกล่าวไว้ว่า การจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยในสำนักงาน การจัดวางโต๊ะทำงานของพนักงานและการตกแต่งภายในสำนักงานล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประกอบการและประสิทธิ์ภาพในการทำงานของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ 

สำหรับสถานที่ที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจการมากที่สุดก็คือ พื้นที่ที่จัดเป็นห้องของผู้บริหารเพราะในทางฮวงจุ้ยผู้บริหารเปรียบกับกัปตันเรือที่จะนำพาบริษัทหรือองค์กรให้ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว การเลือกตำแหน่งโต๊ะทำงานของผู้บริหารจึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก โดยการเลือกห้องทำงานของผู้บริหารในตำแหน่งมงคล และตั้งโต๊ะทำงานหันหน้าไปสู่ทิศมงคลประจำตัวแต่ทั้งนี้การจัดวางโต๊ะทำงานต้องไม่ขัดแย้งกับสภาพของห้องทำงาน

          สำหรับตำแหน่งที่ตั้งของโต๊ะทำงานในระดับปฏิบัติการก็มีผลสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะบุคคลเหล่านี้เปรียบได้กับกลไกที่ทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นหรือเกิดการติดขัดและในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งของโต๊ะทำงานของพนักงานภายในสำนักงานมีข้อแนะนำให้นำไปปฏิบัติดังนี้

การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

💡   การจัดโต๊ะทำงาน
ต้องไม่ตั้งโต๊ะทำงานหันหน้าเข้าหากำแพง หรือหันหลังให้กับประตูทางเข้าออก ทั้งนี้ เพราะตามหลักวิชาฮวงจุ้ยกล่าวไว้ว่า การนั่งทำงานโดยหันหน้าเข้าหากำแพงจะทำให้ขาดวิสัยทัศน์และส่งผลให้งานที่ทำพบกับปัญหาและอุปสรรคอยู่ตลอดเวลา ส่วนการนั่งทำงานโดยหันหลังให้กับประตูทางเข้าออกนั้นวิชาฮวงจุ้ยตักเตือนเอาไว้ว่าจะทำให้ขาดโอกาสที่ดี และที่สำคัญคือ จะทำให้ไม่สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างเต็มที่

💡  การจัดโต๊ะทำงานที่ดี
หากเป็นไปได้ควรจัดวางโต๊ะทำงานให้สามารถเดินเข้า ออกได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของโต๊ะเป็นสัญลักษณ์ของการที่ผู้ทำงานทางออกในแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ส่วนด้านหลังของโต๊ะทำงานควรเป็นผนึงทึบตัน หรืออย่างน้อยที่สุดเป็นโต๊ะทำงานของบุคคลอื่น และที่สำคัญด้านหลังของโต๊ะทำงานไม่ควรเป็นทางเดิน เพราะจะทำให้ผู้ทำงานขาอสมาธิในการทำงาน และในทางฮวงจุ้ยตักเตือนว่าโต๊ะทำงานที่ด้านหลังเป็นทางเดินบุคคลที่นั่งทำงานบนโต๊ะนั้น จะขาดไร้ผู้ช่วยเหลือและปกป้องคุ้มครองอย่างจริงใจ

💡  ตำแหน่งที่ตั้งของโต๊ะทำงานไม่ตั้งตรงกับแนวประตู
ทั้งนี้ ไม่ว่าแนวประตูนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านหน้า ด้านหลัง หรือ ทางด้านข้าง ของโต๊ะทำงาน เพราะส่งผลเสียทำให้ผู้ที่ใช้โต๊ะนั้นเป็นที่นั่งทำงานไม่สามารถรับโอกาสที่ดีหรือเรื่องที่ดีที่เข้ามาในขณะทำงานเอาไว้ได้ นอกจากนี้ การตั้งโต๊ะทำงานตรงกับแนวประตูจะทำให้พลังภายในร่างกายของผู้ที่ใช้โต๊ะนั้นเกิดการรั่วไหลและไม่มีสมาธิในการทำงานและมักเกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ง่าย สำหรับแนวทางในการแก้ไข ทางที่ดีที่สุดคือย้ายโต๊ะ ให้พ้นจากแนวประตูทางเข้า ออกนั้น แต่ถ้าไม่สามารถทำไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ให้ผู้ที่นั่งทำงานบนโต๊ะนั้นจัดหาลูกแก้วคริสตัล หรือลูกแก้วเจียรนัย มาตั้งวางเอาไว้บนโต๊ะทำงานเพื่อกระจายพลังอัปมงคลของแนวประตูที่พุ่งเข้าใส่ 
แต่ทั้งนี้ไม่รวมโต๊ะทำงานของพนักงานประชาสัมพันธ์ เพราะตำแหน่งของพนักงานประชาสัมพันธ์มีหน้าที่โดยตรงที่จะรับเรื่องของผู้ที่มาติดต่องานและโต๊ทำงานของพนักงานประชาสัมพันธ์ส่วนมากก็ถูกอกแบบให้เคาเตอร์ที่สูงกว่าโต๊ะทำงานปกติอยู่แล้ว

💡  ตำแหน่งที่ตั้งโต๊ะทำงานของหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก
ควรจัดวางเอาไว้ทางด้านหลังของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งนี้เพราะเป็นตำแหน่งที่หัวหน้างานสามารถเห็นการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ และข้อควรระวังคือไม่ควรตั้งโต๊ะของหัวหน้าแผนกตรงกับทางเดินเพราะจะทำให้ผู้ที่ทำงานบนโต๊ะนี้ได้รับผลเสียเหมือนกับการตั้งโต๊ะตรงกับแนวประตู

💡  การจัดวางโต๊ะทำงานที่ถูกต้อง
หากเป็นไปได้ควรจัดโต๊ะทำงานหันหน้าไปสู่ทิศที่เป็นมงคลของตนเอง แต่ถ้าทำได้ยาก ก็ให้หันหน้าโต๊ะทำงานไปทางประตูทางเข้าออกและที่ดีที่สุดควรจัดวางตำแหน่งของโต๊ะทำงานตามตำแหน่งหน้าที่และสายการบังคับบัญชา

💡  ห้องทำงาน หรือ โต๊ะทำงาน จะต้องไม่ตั้งอยู่ใต้หรือเหนือห้องน้ำ ห้องส้วม
ทั้งนี้ เพราะในวิชาฮวงจุ้ยตักเตือนว่า พลังอัปมงคลของห้องน้ำ
ห้องส้วม จะกดทับพลังแห่งความโชคดีของห้องทำงานและโต๊ะทำงานให้หมดไป และด้านหลังของโต๊ะทำงานหรือห้องทำงานไม่ควรเป็นห้องน้ำ ห้องส้วม และ เหนือโต๊ะทำงาน ต้องไม่มีสิ่งของที่เป็นวัตถุขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมากตั้งอยู่ เช่น แอร์ หรือตู้เก็บเอกสารแบบแขวนผนัง ทั้งนี้ เพราะในวิชาฮวงจุ้ยตักเตือนว่า พลังจะกดทับของวัตถุขนาดใหญ่จะทำให้คนที่ทำงานในตำแหน่งนี้เก็บกด ถูกบีบคัด ไม่สบายใจ

💡  ในทุกครั้งที่นั่งทำงานอยู่บนโต๊ะทำงาน
หากมีความรู้สึกเหมือนว่ากำลังนั่งอยู่ในกล่อง หรือช่องแคบ ความรู้สึกเช่นนี้ ย่อมถือเป็นนัยที่แสดงให้รู้ถึงสภาพของพลังที่ถูกบีบบังคับ กดดันและตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อว่าสามารถส่งผลกระทบไปถึงสภาพและผลสำเร็จของงานที่ทำอยู่ ดังนั้น จึงสมควรแก้ไขสภาพของโต๊ะทำงานให้ถูกต้อง ในทางตรงกันข้าม โต๊ะทำงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่กว้างขวางใหญ่โตโดยไม่มีห้องรองรับ หากมีความรู้สึกเหมือนว่ากำลังนั่งอยู่ในสนามที่กว้างใหญ่มีลดพัดแพง ความรู้สึกเช่นนี้ ย่อมถือเป็นนัยที่แสดงให้รู้ถึงสภาพของพลังที่ถูกแพร่กระจาย รวมปราณไม่ได้ และตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อว่าสามารถส่งผลกระทบไปถึงสภาพและผลสำเร็จของงานที่ทำอยู่ ดังนั้น จึงสมควรแก้ไขสภาพของโต๊ะทำงานให้ถูกต้อง เช่นกัน

💡   โต๊ะทำงานที่ดี จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง
ข้อสำคัญคือ ด้านบนของโต๊ะควรเป็นพื้นเรียบและทึบตัน ไม่ควรเป็นพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปโต๊ะทำงานได้ ทั้งนี้ เพราะในวิชาฮวงจุ้ยตักเตือนว่าจะบั่นทอนพลังในการทำงานและไม่มีสมาธิในการทำงาน

💡  เก้าอี้ทำงานที่ดี ต้องมีความสมดุลกับผู้นั่ง
เพราะจะช่วยให้นั่งทำงานมีความสะดวกในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ด้านหลังด้วย กล่าวคือ เวลาผู้นั่งขยับเก้าอี้เพื่อเคลื่อนตัวเข้า
ออก ต้องกระทำได้อย่างสะดวก และลักษณะเช่นนี้เองที่ หลักฮวงจุ้ยรับรองว่าสามารถช่วยให้ผู้นั่งได้รับพลังอย่างเต็มที่ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้การทำงานราบรื่นหรือมีทางออกตลอดแวลาแล้ว ยังจะช่วยให้ภาวะการเงิน คล่องตัว อีกด้วย

💡  ด้านหลังของโต๊ะทำงาน ซึ่งนอกจาก ไม่สมควรมีน้ำและกระจกแล้ว
(ไม่ว่าจะเป็นกระจกเงาหรือกระจกใส)และพื้นที่ดังกล่าวควรเป็นผนังกำแพงที่ทึบตันแล้ว ยังควรที่จะตกแต่งโดยการแขวนภาพภูเขาที่สวยงามขนาดใหญ่
หรือประกาศนียบัตรทางด้านการศึกษาหรือการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นเคล็ดสร้างพลังเกื้อหนุนค้ำจุน และช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้มีมากขึ้น

💡  หน้าโต๊ะทำงาน ควรตั้งวางเก้าอี้จำนวน 2 ตัวเสมอ
เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ร่วมงานได้นั่งหรือเข้ามาพบ ลักษณะเช่นนี้ แม้ว่างานที่ทำจะเป็นงานที่ไม่ต้องรับลูกค้าก็ตาม ทั้งนี้ เพราะในวิชาฮวงจุ้ย ถือเป็นเคล็ดที่พร้อมจะต้อนรับโอกาสดีที่ผ่านเข้ามา

💡  บนโต๊ะทำงาน ต้องไม่ตั้งวางสิ่งของจนรก
หรือ วางของระเกะระกะ แต่ควรปล่อยให้บนโต๊ะมีพื้นว่างให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ด้านหน้า ที่ใช้ทำงาน ทั้งนี้ เพราะในวิชาฮวงจุ้ยทักทายว่า … ความรกบนโต๊ะหมายถึงความไม่เป็นระเบียบ หรือ นัยหมายถึงอุปสรรคในด้านต่างๆ ที่มีต่อภาวการณ์งานและการเงิน

💡  ที่โต๊ะทำงาน หรือ ภายในห้องทำงาน
สมควรทำเคล็ดด้วยการประดับด้วยสัญลักษณ์หรือตัวแทนของเงิน เช่น การแขวนเหรียญจีนโบราณ 9 เหรียญ ที่ผูกด้วยด้ายแดงเอาไว้ด้านหลังพนักเก้าอี้ทำงานเพื่อสร้างให้มีพลังการเงินที่ดี หรือการติดเหรียญจีนโบราณจำนวน 3เหรียญที่ผูกด้วยด้ายแดงเอาไว้บนสมุด บนปกแฟ้มสำคัญ บนโทรศัพท์ หรือ โต๊ะทำงาน เพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย 
บนโต๊ะทำงานของผู้ทำงานเกี่ยวกับการเงิน ให้ทำเคล็ดด้วยการตั้งวางลูกคิดเครื่องคิดเลข (ที่ใช้การได้เป็นอย่างดี)สมุดบัญชีรับ ทั้งนี้ ก็เพื่อดึงดูดเงินทองและความมั่งคั่งให้กับสถานที่ทำงาน